Skip links

Niskogradnja

Investiciono održavanje

Pod investicionim održavanjem podrazumijevaju se sve aktivnosti koje se sprovode kako bi izgrađeni objekti odnosno putevi ostali u svom prvobitnom stanju i funkciji. Sprovođenjem ovih radova održava se nivo funkcionalnosti, uvode se poboljšanja i produžava vijek trajanja objekata i puteva.

Niskogradnja

Niskogradnja je oblast građevinarstva u sklopu koje se vrši dizajn, konstrukcija i održavanje svih objekata koji se nalaze na površini, iznad ili ispod površine zemlje, a namijenjeni su regulisanju saobraćaja. Tu spadaju putevi, mostovi, pruge i slično. Kompanija obavlja sve potrebne poslove u sklopu izgradnje, rekonstrukcije ili rehabilitacije puteva.

Hidrogradnja

Regulisanje protoka tekućina, prije svega vode i kanalizacije, osnova je hidrogradnje. Ova građevinska oblast usko je povezana sa izgradnjom mostova, brana, kanala i nasipa. U hidrogradnju spada i izgradnja različitih objekata kao što su nasipi za odbranu od poplava, objekti za pročišćavanje i zaštitu voda, neplovni i plovni kanali, vodovodi i cjevovodi, kanalizacije i drugo. Kompanija obavlja poslove na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže, kao i uređenja vodotoka.

Proizvodnja materijala

Proizvodnja kamenih agregata, betona i asfalta takođe spada u djelatnosti koje kompanija obavlja. Ovi proizvodi su izuzetnog kvaliteta i koriste se u okviru redovnih aktivnosti na održavanju puteva. Značajan dio proizvodnje kamenih agregata, asfalta i betona se plasira na tržište.

Proizvodnja kamenih agregata

Jedna od djelatnosti kompanije “MG MIND” jeste i proizvodnja frakcija. Preduzeće u svom vlasništvu posjeduje kamenolom “Čelar”.

Proizvodnja betonskih smjesa

Preduzeće posjeduje vlastitu betonaru, sa kapacitetom proizvodnje od
30 m³ betona na sat.

Proizvodnja asfalta

Kompanija “MG MIND” posjeduje asfaltnu bazu kapaciteta 60 tona na sat kao i svu potrebnu opremu i mehanizaciju za asfaltiranje puteva.

Proizvodnja tokom 2019. godine

Proizvodnja kompanije MG MIND RJ MG PUTEVI PRNJAVOR tokom 2019. godine:

BETON
4.652
m3
ASFALT
74.028
tona
KAMENOLOM ČELAR
300.258
tona

Redovno održavanje

Redovno održavanje puteva

Redovno održavanje puteva obuhvata sve planske aktivnosti kojima je obezbijeđeno nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja u svim vremenskim uslovima i time se čuva upotrebna vrijednost puta. Čišćenje putnog pojasa, košenje trave ili održavanje raznih elemenata i objekata samo su neke od aktivnosti koje se obavljaju u sklopu redovnog održavanja puteva.

Zimsko održavanje puteva

Jedna od usluga kompanije je i zimsko održavanje puteva. Zimski period održavanja puteva, koji se naziva zimska služba, počinje od 15. novembra tekuće godine i traje do 15. marta naredne godine.
Radovi, mjere, aktivnosti, vrijeme, stepen pripravnosti i broj ljudstva i mehanizacije na određenim punktovima zimske službe, kao i prioriteti na pojedinim dionicama puteva definišu se planom zimske službe.
Zimsko održavanje puteva svakako podrazumijeva čišćenje snijega kao i sprečavanje nastanka poledice.

Mreža puteva koju održavamo

Kada je u pitanju redovno održavanje putne mreže po oblastima za koje je kompanija zadužena, Oblast 4 ima dužinu dionice od 385 km dok je dužina putne mreže redovnog održavanja Oblast 5 – 203 km.

Oblast 4
385
km
Oblast 5
203
km